حکمیت یا داوری یکی از اساسی ترین فعالیت‌های مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان می‌باشد که مرکز به اساس قوانین نافذه و قواعد حکمیت خویش انجام می‌دهد، مرکز  لستی از حکم‌های متخصص را در اختیار دارد که به طرفین حین مراجعه به مرکز شریک ساخته و طرفین می‌توانند حکم مورد نظر خود را در دعوی نسبتی خویش بعنوان حکم انتخاب کنند. مرکز با استناد به قواعد و طرزالعمل‌های خویش تلاش می‌کند خدمات حکمیت را از آغاز الی ختم در مدت 90روز انجام دهد.