ارائه نظر اهل خبره یکی از خدمات مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان می‌باشد، این مرکز به قضایایی که نیاز به نظر فنی و مسلکی داشته‌باشند، اهل خبره تعین می‌کند. مرکز دارای متخصصین فنی (اهل خبره) در تمامی بخش‌های تجارتی و اقتصادی می‌باشد. محکمه بر اساس درخواست طرفین و یا یکی از آنها و یا راسآ قرار صادر می‌کند که از اهل خبره استشاره بعمل آید.