زمونږ ارزښتونه

خپلواکي او عدالت:   د افغانستان د شخړو حل مرکز مسلکي کارکوونکي او پروسه به د منځګړیتوب او حکمیت خدمتونو په بهیر کې په پوره ډول خپلواکه وي.

مسلکیتوب:  مسلکیتوب د افغانستان د شخړو  حل مرکز بنسټ جوړوي. مونږ پوهېږو چې زمونږ لپاره دا ډیره اړینه ده، چی زموږ کارکوونکي د شخړو دحل لارو چارو په اړه  پرلپسې  او تازه روزنه تر لاسه کړي او په نړیواله کچه د شخړو د حل لارو خدمتونو وړاندې کوونکو سره په اړیکه کې وساتل شي. ترڅو زموږ دغه مسلکي کسان موږ په ټولو کارونو کې  مخکښ وساتي.

 ځواب ويل: مونږ باور لرو، چې ځواب ویل  د افغانستان د شخړو  حل مرکز د خدمتونو داعتبار اوکیفیت مټه جوړوي. مونږ د ځواب ویلو او څارنې سیستمونو نه په ګټه اخېستلو سره د خپلو مسلکي کارکوونکو کړنې څارو او د هغو کسانو لپاره چې دا احساس ولري  چې دوي سره مناسب او بې پرې چلند نه دی شوي، ځواب  ووایو او سمون راولو.

سپیڅلتوب او روڼتیا:  د افغانستان د شخړو حل مرکز  ځواکمنتیاپه سپیڅلتوب او شفافیت کې ده. چې د شخړو د حل په موخه افغانستان کې معرفي کېږي.  مونږ یو اغیزناکه بهیر جوړ کړی، چې د ارزونې، انډول رامنځته کېدو او کار لپاره  کارول کېږي. تر څو د فساد څخه پاک چارپیریال ولرو.