د شخړو حل و فصل اونۍ

د شخړو حل و فصل اونۍ د افغانستان د سوداګریزو شخړو حل مرکز غواړي چې ستاسو سوداګریزي شخړي د زمري له ۲۴ څخه تر ۲۸ مې پورې د ملي او بین المللی منځکړو په واسطه د منځکړیتوب له لارې په وړیا ډول حل و فصل کړي، نو بیړه وکړئ زر تر زره خپل قضیي له موږ سره ثبت کړئ.دا تخفیف د لنډې مودې لپاره دی.

د افغانستان سوداګری او صنایع خونه – حضوری چمن، کابل نندارې ته څیرمه، کابل، افغانستان
موبایل: +93 793 335 814
:بریښنالیک:communication@acdr.af
ویب پاڼه:www.acdr.af

د افغانستان سوداګریزو شخړو حل مرکز
چېرته چې ستاسو سوداګریزي شخړي حل کېږي