حل منازعات سریع، عادلانه، کم هزینه و قابل اعتماد

 • مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در نظر دارد تا خدمات میانجیگری خویش را در ظرف (90) روز از آغاز تا ختم به پایان رساند.
 • میانجیگران بی طرف وظیفه خود میدانند، تا تضاد منافع ذیدخل را افشا و امور محرم را حفظ  نمایند؛ سیستم بازخورد و نظارت برای طرفین و پروسه.
 • احتمال اجراآئی شدن موافقتنامه تسویه بواسطه متخصصین درجه یک جهانی در امور میانجیگران از طریق تکنالوژی روز که در دسترس قرار میگیرند.

پیشرفته

 • امکانات و تسهیلات جدید برای رشد میانجیگری در افغانستان؛
 • وسائل و ابزار آموزشی و تحصیلاتی
 • تکنالوژی با قابلیت فراهم کنندگی از راه دور

آثار متقابل

 • پیدا نمودن میانجی گری خود؛
 • چوکات منظم برای دریافت بازخورد (فیدبک) از مشتریان جهت نظارت از روند میانجیگری آنها
 • نشریات وبسایتی، چت‌خانه‌ها (چت روم) میانجیگری، روش های وبسایتی، رویداد های زنده

بین المللی

 • میانجیگران و مقررات بین المللی
 • انعقاد موافقتنامه ها با ارائه کننده‌گان پیشتاز حل منازعات بدیل در سراسر جهان به منظور شریک‌سازی خدمات، تجارب و برنامه ها
 • قابلیت دسترسی بین المللی با تکنالوژی پیشرفتهء روز