مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان امروز با قطع نوار و تشریف آوری بیشتر 120 متشبث خصوصی افتتاح گردید. این مرکز در کابل موقعیت دارد و یگانه نهاد ارائه کننده خدمات میانجیگری و تصفیه حساب به سطح ملی و بین المللی میباشد و در آینده نزدیک خدمات حکمیت را نیز برای منازعات تجارتی در افغانستان فراهم خواهد کرد.

Press Release_Dari Final Draft