فقره پیشنهاد میانجیگری:

هر گونه منازعه و یا اختلاف که در ارتباط به این قرارداد یا نقض آن به میان آید و اگر آن منازعه از طریق مذاکره حل و فصل نگردید، بر اساس اصول و طرزالعمل میانجیگری مرکز حل منازعات افغانستان (ACDR) باید به این نهاد جهت و حل فصل راجع شود. اگرمیانجیگری توسط میانجی بدون حل و فصل منازعه ختم گردد، سپس آن منازعه باید به محکمه تجارتی افغانستان، حکمیت ، و سائر مراجع حل و فصل کنندهء منازعات فرستاده شود.

طرفین ممکن است، معلومات ذیل را ملاحظه نمایند:

  • مکان میانجیگری باید (شهر/ یا کشور) یا تعیین گردد.
  • زبان میانجیگری باید ______________ باشد.

میانجی باید XX روز بیشتر وقت را در بر نگیرد، مگر اینکه در مورد توافق صورت گرفته باشد.