هفته حل و فصل منازعات

 

مژده
مرکز حل منازعات تجارتي افغانستان، منازعات تجارتي شما را از تاریخ 24 الی 28 اسد به طور رایگان از طریق میانجیگری، بوسیله میانجی‌های ملی و بین المللی حل و فصل مینماید، پس عجله نموده و هر چه زودتر قضیه خویش را با ما ثبت نمائید. این تخفیف برای مدت محدود میباشد.
آدرس ما:
مقر اتاق تجارت و صنایع افغانستان، چمن حضوری، جوار کابل ننداری، کابل افغانستان
تماس
+93 79 33 35 814
communication@acdr.af

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان
ما مرجع حل منازعات تجارتی شماهستیم