نخستین دوره آموزشی حکم های مرکز در همکاری مالی و تخنیکی سی ال ډی پی در کشور شاهی کویټ برگزار گردید.

مرکز حل منازعات تجارتی به حیث نهاد ارایه کننده خدمات حل منازعات تجارتی از سال 2014، به این سو در همکاری مالی و فنی اداره محترم «حرکت» و «اتاق تجارت و صنایع افغانستان» تاسیس گردید؛ طی دو سال گذشته، مرکز با ارائه خدمات «میانجیگری»، عملاً منازعات تجارتی را با توسل به این شیوه حل و فصل می نمود.

اکنون روی نیاز مبرم که، «حکمیت» در شرایط حاضر دارد؛ رهبری مرکز در تفاهم با مؤسسه (CLDP)، روی فعال سازی این مورد مهم، در چوکات مرکز، توافق نمودند و در ابتداء با تدوین طرزالعمل حکمیت، به حیث رهنمود و چارچوب برگزاری  حکمیت که، نشانگری تکالیف، وجایب و سائر موارد مرتبط به حکم، اداره و اصحاب دعوی می باشد؛ اقدامات لازم روی دست گرفته شد و طرزالعمل مزبور عنقریب از سوی هیئت مدیره مرکز، طبق اساسنامه این نهاد، منظور و تائید خواهد گردید و متعاقباً؛ مؤسسه محترم (CLDP)، که متعهد به تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و تریننگ های لازم به منظور تربیه و پرورش حکم های مسلکی، آگاه و توانمند میباشد؛ برنامه آموزشی (4) روزه را در کشور شاهی کویت تنظیم نمودند؛ و به تعداد (10) تن از حکم های متقاضی، در این برنامه شرکت نموده و آموزش های مقدماتی پیرامون حکمیت را فرا گرفتند.

شرح بیشتر در تصاویر14625302_637939673034076_1327722421_n 14658152_637939483034095_91414692_n 14694618_1852609294970482_112090229_n dsc03318 dsc03326