آموزش دهی وکلا، مدافع

مرکز ADR وکلاء مدافع را در مورد اساسات میانجیگری برای مرکز آموزش میدهد.

 4/اپریل،2015

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و مرکز حل منازعات بدیل ورکشاپ طولانی مدتی میانجیگری را برای پنج روز به میانجی‌های جوان و تازه کار، از شنبه مورخ 28/مارچ، 2015 تا چهارشنبه مورخ 1/اپریل، 2015 برگزار نموده بود. ورکشاپ مذکور بوسیله ادارهء حرکت تمویل مالی گردیده و بوسیلهء یکی از با استعدادترین مربی‌های میانیجیگری به اسم (آدی گاوریلا) به پیش برده میشد. برنامه های محوری بحث شده در ورکشاپ قرار ذیل بود:

    • اشکال گوناگون حل منازعات بدیل (مذاکره، میانجیگری و حکمیت)
    • فواید میانجیگری
    • استراتیژی یا راهبردهای میانجیگری و مذاکره و سائر مقالات مربوط

در پایان آقای نصرت «عصمتی» رییس مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان برای اشتراک کننده‌گان مرکز را به معرفی گرفتند و همزمان آقای ایزا محمد «مدنی» مسوول تنظیم و بررسی قضایا مرکز در مورد مدیریت تنظیم قضایای مرکز معلومات ارائه نمود و به تعقیب آن آقای صیام الدین «پسرلی» کارشناس ارتباطات و بازاریابی مرکز در مورد فعالیت ها، ارتباطات و برنامه های مرکز معلومات مختصر ارائه نمودند. سرانجام ورکشاپ با توزیع (تصدیق نامه‌ها) برای اشتراک کنندگان به پایان رسید.

 

medd