خدمات تصفیه حساب‌

 

مرکز حل منازعات افغانستان افزون بر خدمات حکمیت و میانجیگری ارائه کننده خدمات تصفیه حساب و محاسبه نیز میباشد. این خدمات دارای طرزالعمل جداگانهء است که بطور مفصل در زمینه ذیلاً معلومات داده میشود.

الف: پروسه تصفیه حساب

‌پروسهء تصفیه حساب شامل مراحل ذیل میباشد:

مرحلهء اول:

  • قضیه از محاکم بر اساس قرار قضایی جهت تصفیه حساب و محاسبه به مرکز فرستاده میشود و یا هم اشخاص حقیقی و حکمی بطور مستقیم درخواستی خویش را جهت تصفیه حساب به مدیریت تنظیم و بر رسی قضایا تسلیم مینمایند.

مرحلهء دوم:‌

  • مدیران برسی قضایا تماس، ملاقات و کسب رضایت (یا عدم رضایت) طرفین قضیه نسبت به پذیرش اصول و طرزالعمل تصفیه حساب مرکز حل منازعات افغانستان (در صورت عدم رضایت، قضیه به مرجع مربوطه / شخص عارض مسترد میگردد.)

مرحلهء سوم:

  • بعد از توافق و رضایت کتبی جانبین، طرفین فورمه های مرکز حل منازعات را خانه پری و تکمیل نموده در دسترس مدیریت تنظیم و بررسی قضایا مرکز قرار میدهند.

مرحلهء چهارم:

  • سپس قضیه تصفیه حساب و محاسبه به متخصصین و محاسبین منتخبهء مرکز محول میگردد، تا در حضور داشت طرفین قضیه تصفیه نمایند.

مرحلهء پنجم:

  • متخصصین مذکور بعد از تصفیه حساب و محاسبه،‌ قضیه را دوباره به مرکز حل منازعات ضم گزارش و یافته های محاسباتی آن تسلیم مینمایند.

مرحلهء ششم:

  • بعداً قضیه مذکور مورد مداقه و تدقیق مسئولین تنظیم و بر رسی قضایا گردیده و به مرجع مربوطه دوسیه را انضمام گزارش و یافته های محاسباتی آن، جهت فیصلهء نهایی ارسال مینمایند.

ب: طرزالعمل حق الزحمه

مرکز حل منازعات افغانستان در مقابل ارائه خدمات تصفیه حساب، حق الزحمهء خویش را بر اساس مکانیزم ذیل اخذ مینماید.

اول: فیس ثبت و تنظیم قضایا

  • فیس ثبت و تنظیم قضیه (غیر قابل باز پرداخت) فی نفر مبلغ 1500 (پانزده صد)‌ افغانی میباشد.

دوم: فیس جریان عملی پروسه تصفیه حساب که به یکی از شیوه های ذیل اخذ میگردد غیر قابل باز پرداخت میباشد.