جلسۀ حکم ها و میانجی های مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

 چهارشنبه، 16 جوزا 1397

جلسۀ ماهوار حکم ها و میانجی های مرکز در سالون جلسات مرکز برگزار گردید. نخست رییس اجرایی مرکز، محترم عزیز فیضی برای اعضای جلسه ضمن خوش آمدید در رابطه به فعالیت و دست آورد های اخیر مرکز معلومات مفصل ارایه کرد. طبق آجندا  در مورد پلان های آینده مرکز از قبیل آغاز حکمیت تا شش ماه آینده، تعدیل قانون حکمیت و صدور جواز حکمیت برای حکم ها بحث همه جانبه و تبادل نظر صورت گرفت. همچنان در مورد اهداف برنامه های آموزشی که قرار است برای حکم ها  و میانجی های مرکز در داخل و خارج  کشور برگزار گردد معلومات مفصل ارایه شد. شرایط سفر به کشور سریلانکا که در ماه جولای سال 2018 برنامه ریزی شده است با اشتراک کنندگان شریک گردید و در زمینه .نظریات مختلف ارایه گردید. در اخیر اعضای محترم  جلسۀ، خواهان برگزاری ماهوار جلسات گردید و آن را با اهمیت خواند