برنامه دو روزه آموزشی برای محصلین پوهنځی های حقوق که برای دور ۱۵ مسابقات ویز موت انتخاب شده بودند پیرامون حکمیت تجارتی بین المللی در مرکز برگذار شد.

جمعه و شنبه، ۵ و ۶ ماه عقرب ۱۳۹۶

در مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان برنامه آموزشی حکمیت تجارتی بین المللی  برای محصلین  پوهنځی های حقوق که  از ۱۴ پوهنتون کشور اشتراک  کرده بودند برای دو روز به کمک مالی سی ال دی پی و میزبانی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان برگذار شد. برنامه صبح روز جمعه به سخن رانی رییس برنامه مذکور و رئیس اجرایی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان آغاز گردید. سپس طبق آجندا  روی  موضوعات  مختلف مانند قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون نیویارک، چگونگی نوشتن توافقنامه حکمیت و قضیه مورد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دراین برنامه رئیس اجرایی مرکز، محترم عزیز فیضی، رئیسه شبکه فارغین ویز موت افغانستان محترمه دنیا ستانکزی، آگاه امور اقتصادی سفارت امریکا در کابل، محترم صبغت الله صمیمی کارکنان مرکز و به  تعداد ۷۶ تن محصلین و مربیان آنان از پوهنتون امریکایی افغانستان، دنیا، هرات، غالب، جهان، ننگرهار، افلاح، رنا، غرجستان، کاردان، کاتب، باختر، ابن سینا و مزار اشتراک کرده بودند.  برنامه عصر روز شنبه به پایان رسید.